ಶ್ರೇಯಸ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ

ಶ್ರೇಯಸ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ
ಶ್ರೇಯಸ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ

▪️KA-71. ▪️Photos📸 ▪️film🎞 ▪️travel 🚘

followers count: 1,329
followers rank: 0
likes count: 6,956
like rank: 0

thedeshpande___

Account rate

Mathematical model that shows the popularity of an account relative to others.

Statistics

0
Average likes per post
0
Average comments per post

Photos and videos ratio

0%videos
100%photos
🚩🚩🚩ತನ್ನ 23 ರನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಧೀರ . ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದ ಯುವಕ ಯುವಕರ ನಾಡಿ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಶಾಹಿದ್ ಭಾಗತ್ ಸಿಂಗಅವರ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಭರತ್ ಮಾತಾಕೀ ಜೈ🚩🚩🚩🚩

ಶ್ರೇಯಸ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ

🚩🚩🚩ತನ್ನ 23 ರನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಧೀರ . ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದ ಯುವಕ ಯುವಕರ ನಾಡಿ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಶಾಹಿದ್ ಭಾಗತ್ ಸಿಂಗಅವರ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಭರತ್ ಮಾತಾಕೀ ಜೈ🚩🚩🚩🚩